Vytyčení hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků je zeměměřickou činností, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice pozemku podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiného mapového podkladu.

Vytyčením hranic pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.