Inženýrská geodézie

Geometrické plány

Výškopisné a polohopisné plány

Výškopisné a polohopisné plány jsou nezbytnou součástí pro projekty (například projekty komunikací a inženýrských sítí) a mapování terénu všech typů staveb. Tyto plány slouží jako podklady pro úspěšnou realizaci staveb. Obsahují vlastnické hranice pozemku, povrchové znaky inženýrských sítí a ostatní prvky, spadající do standardů těchto plánů. Dle přání klienta je vyhotovujeme v analogové či digitální verzi (soubory: dwg, dgn, dxf).

Geodetické přístroje

Zaměření stavebních objektů

Pro tento typ geodetických prací je naše firma vybavena ručními laserovými dálkoměry, totálními stanicemi Trimble S6, které umožňují měření nepřístupných míst bez odrazného hranolu, umožňují scanování fasád a podobně. Výsledkem této činnosti je přesný model budovy, který dostává zákazník v digitální formě.

Investiční výstavby

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zpracování informací z Katastru nemovitostí

Získáme pro vás:

 • přehledné mapy (vlastnické, účelové)
 • identifikaci parcel
 • srovnávací sestavení částí parcel, dílů
 • zajistíme různé typy map, map KN, výpisy z listu vlastnictví
 • za minimální ceny vám opatříme ortofoto mapy s vysokým rozlišením
 • nabídka poradenství

Příprava pro projekty

např. inženýrských sítí a staveb občanské vybavenosti pro liniové stavby

Připravíme:

 • polohopisné a výškopisné plány – podklady pro projekt
 • zajištění „Vyjádření správců sítí“
 • geodetické zaměření skutečného stavu objektu + řezy a pohledy
 • výpočet kubatur
 • navržení vypořádání bilance materiálu – optimalizace projektů

Realizace staveb

Zrealizujeme:

 • vytyčení prostorové polohy staveb – rodinné domy, průmyslové objekty, liniové stavby
 • vyhotovení geodetické části zaměření skutečného provedení staveb
 • srovnávací sestavení částí parcel
 • dílové zaměření inženýrských sítí (elektřina, vodovody, kanalizace, plyn)
 • zpracování dokumentace dle Směrnice DTMM Jih (digitální technická mapa měst) a prováděcích směrnic VaK JČ, E.ON, O2

Majetkoprávní řešení staveb v investiční výstavbě

Provedeme:

 • zajištění výpisu z katastru nemovitostí
 • vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku
 • vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu věcného břemene
 • zajištění vyjádření stavebního úřadu k dělení pozemků
 • ověření kopií geometrických plánů
 • zajištění nabývacích titulů
 • zajištění jednoduchých smluv kupních, darovacích, popř. směnných, smluv na zřízení věcného břemene
 • podání vkladu nebo zápisu na příslušné katastrální pracoviště
Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení staveb

Další z prováděných geodetických prací jsou vytyčovací sítě ve stavebnictví. Ty jsou třeba na projektech pro výstavbu rodinných domů, pro rozsáhlé bytové či kancelářské komplexy, liniové stavby, inženýrské sítě a další.

Vytyčovací práce provádíme nejefektivnějšími metodami a moderním strojovým vybavením. To zaručuje vysokou finanční a časovou efektivitu prováděných prací a dosažení té nejvyšší možné přesnosti a kvality práce.

Mezi další služby, které nabízíme patří projekce dopravních staveb, práce v katastru nemovitostí, nebo také prodej přístrojů Satlab.

© 2018 Všechna práva vyhrazena – GK Plavec Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Písek