Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány

Geometrické plány

Geometrický plán pro

Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků je zeměměřickou činností, která v terénu vyznačuje polohu lomových bodů hranice pozemku. Lomové body se určují podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru, nebo podle jiného mapového podkladu. Vytyčením hranic pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.

Digitální katastrální mapy

Komplexní pozemkové úpravy

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.

My se touto činností zabýváme již od roku 1992. V minulosti jsme zpracovali přibližně 25 komplexních pozemkových úprav a v současné době pracujeme na několika dalších nejen v Jihočeském kraji.

Mezi další služby, které nabízíme patří inženýrská geodézie, projekce dopravích staveb, nebo také prodej přístrojů Satlab.

Co potřebujete ke kolaudaci stavby?

© 2024 Všechna práva vyhrazena GK Plavec Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Písek