Práce v katastru nemovitostí

Geometrické plány

Geometrické plány

Geometrický plán potřebujete k účelu

  • Rozdělení pozemku
  • Vytyčení hranic pozemků
  • Změny hranice pozemku
  • Vyznačení budovy
  • Vyznačení, nebo zjištění věcného břemene a práva stavby (audit apod.)
  • Doplnění pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci do katastru
Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků je zeměměřickou činností, která v terénu vyznačuje polohu lomových bodů hranice pozemku. Lomové body se určují podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru, nebo podle jiného mapového podkladu. Vytyčením hranic pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k dotčeným pozemkům.
Digitální katastrální mapy

Komplexní pozemkové úpravy

V současné době máme rozpracované pozemkové úpravy v katastrálním území Albrechtice nad Vltavou, Včelná pod Boubínem, Dolní Ostrovec, Horní Ostrovec, Dědovice, Pacelice, Škvořtice, Laziště.

Mezi další služby, které nabízíme patří inženýrská geodézie, projekce dopravích staveb, nebo také prodej přístrojů Satlab.

Co potřebujete ke kolaudaci stavby?

  • Geometrický plán na vyznačení budovy
  • Kolaudační rozhodnutí – originál, nebo ověřenou kopii
  • Žádost o zápis stavby do KN

© 2018 Všechna práva vyhrazena – GK Plavec Michalec Geodetická kancelář s.r.o., Písek